تست بینایی

اگر ابتدا شیر را دیدید :

🦁 شما بیشتر دوست دارید به اصل هر چیزی پی ببرید و از مواجه با ترس ها هیچ هراسی ندارید
شما انسان بسیار شجاعی هستید .

اگر ابتدا پرنده را دیدید :

🕊 شما گاهی اوقات بی فکر و مسئولیت ناپذیر هستید
شخصیت خلاقی دارید و دوست دارید دنیا را در جهت بهتر شدن تغییر دهید .
💯 @PhsDesign